google

Dr inż przemysław stawiarski, mba

Ekspertyzy techniczne budynków mieszkalnych Ekspertyzy techniczne domów Ekspertyzy techniczne mieszkań Ekspertyzy techniczne apartamentów Ekspertyzy techniczne bloków mieszkalnych

Biuro ekspertyz

Dr inż. Przemysław Stawiarski niezależny biegły, rzeczoznawca ds. budowlanych z wieloletnim doświadczeniem i setkami klientów, wśród których znajdują się osoby prywatne, osoby prawne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, wykonawcy robót budowlanych a także organy procesowe.

Biuro ekspertyz Stawiarski Management, dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA zajmuje się opracowywaniem profesjonalnych opracowań techniczno-prawnych, ekspertyz technicznych i opinii sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa a także zgodnie z zakresem posiadanych uprawnień sprawuje funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz dokonuje odbiorów technicznych mieszkań, domów, apartamentów.

Głównym atutem przedsiębiorstwa jest wysoka jakość i niezależność oraz bezstronność. Teren działalności usług w tym rzeczoznawstwa obejmuje obszar całej Polski.

Przemysław Stawiarski jest doktorem nauk technicznych, inżynierem budownictwa lądowego, rzeczoznawcą z zakresu budownictwa i materiałów budowlanych. Studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach ukończył w czerwcu 1999 roku z wynikiem bardzo dobrym, a w 2004 również na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W 2015 ukończył studia podyplomowe Prawa Dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest czynnym inżynierem budownictwa lądowego, inspektorem nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawcą do spraw budownictwa i materiałów budowlanych na terenie całej Polski przy IH, wykonawcą setek kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Pełnił funkcje inżyniera kontraktu na budowach budynków mieszkalnych, obiektów kubaturowych i przemysłowych. Jest opiniodawcą i autorem kilkuset opinii i ekspertyz technicznych oraz sądowych, analiz technicznych, interpretacji techniczno-prawnych Ustawy Prawo Budowlane.

Na podstawie bogatych doświadczeń, a przede wszystkim wiedzy inżynierskiej sporządza opinie techniczne z zakresu budownictwa dotyczące prawidłowości prowadzenia robót budowlanych, oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, ekspertyz przyczyn katastrof budowlanych. Specjalizuje się w zakresie badania wadliwych prac budowlanych, wykończeniowych, izolacji pionowych i poziomych fundamentów, izolacji tarasów i balkonów, poprawności wykonania dachów (pokryć dachowych), fundamentowania, oceny zgodności wykonania prac z zasadami sztuki budowlanej oraz umową, weryfikując w szczególności zasadność roszczeń inwestorów z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych.

Autor kilkudziesięciu publikacji specjalistycznych z tematyki budownictwa i materiałów budowlanych drukowanych w miesięcznikach branżowych (Przegląd budowlany, Inżynieria i Budownictwo, Materiały budowlane, Murator).

Uczestnik wielu kursów i szkoleń doskonalących zarówno umiejętności inżynierskie jak również zarządzanie procesami budowlanymi.